Langedijk Centraal


Het college van Langedijk heeft haar programma 2014-2018 'Samen verantwoordelijk' geëvalueerd. Hieruit blijkt dat 64% van de gestelde doelen is behaald en 24% van de doelen deels is bereikt. Van de overige 12% is 8% niet meetbaar en 4% ligt nog.

De evaluatie betrof onderdelen uit het programma, zoals kwaliteit, financiële gezondheid van de gemeente, versterking van regionale samenwerking en brede betrokkenheid in de samenleving.

De borging van de kwaliteit en kwetsbaarheid is in de afgelopen collegeperiode gerealiseerd door vergroting van samenwerking met Heerhugowaard. Bij de nieuwe taken en opgaven wordt eerst regionale samenwerking onderzocht, zoals met de inkoop van zorg.

Het college wilde inwoners meer laten meedenken en meedoen. Uit het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ van 2017 blijkt dat Langedijkers zich meer betrokken voelen bij hun buurt (cijfer 7,4) en hun leefomgeving als prettig ervaren (8). Inwoners geven echter een 5,7 voor de betrokkenheid bij beleidsvorming. Dat is lager dan de benchmark met vergelijkbare gemeenten.

"Betrokkenheid is niet makkelijk meetbaar", verdedigt het college zich. "Bij startnotities zijn stakeholders in beeld en uitgenodigd om inbreng te hebben. Er zijn mooie initiatieven ontplooid de afgelopen jaren, zoals ‘Langedijk ontwikkelt met water’, de IKC-locatie Sint Pancras, De Nieuwe Veiling en Broekerplein. Deze projecten komen interactief tot stand."

Financieel gezien heeft Langedijk in 2015, 2016 en 2017 steeds sluitende jaarrekeningen laten zien. Bovendien is het weerstandsvermogen versterkt en zijn risico’s op grondexploitaties verkleind door de verkoop van gronden.

Vier jaar geleden stelde het college zich ten doel de taken onder de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet financieel verantwoord uit te voeren. De samenhang tussen de drie sociale vlakken is verbeterd met de aanpak ‘één gezin, één plan’. Door de verhuizing van de teams Wmo en Jeugd naar De Binding wordt gewerkt aan een integrale toegang voor hulp en ondersteuning. Ook is er meer samenwerking op het gebied van jeugd en veiligheid.

Nog enkele zaken die het college kan afvinken zijn verbetering van de veiligheid rond scholen, Integrale Kindcentra in alle dorpen, afvalbergstation Breekland, de sociale dienst Halte Werk, nieuw subsidie- en accommodatiebeleid, onderhoud wegen op peil, minder verkeersongevallen en betere bereikbaarheid.

De evaluatie van het collegeprogramma wordt ter kennisname aan de
gemeenteraad voorgelegd.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl