Langedijk Centraal

Het college van Langedijk heeft de raadsvragen van GroenLinks over de invallen in park De Oude Boomgaard beantwoord, maar de antwoorden worden niet als duidelijk ervaren. Op 18 oktober en 12 november 2016 voerde het college in samenwerking met meerdere overheidsinstanties controles uit op park. De bewoners ervoeren dat als zeer intimiderend en als een inbreuk op hun privacy.

Raadslid Klaas Zwart van GroenLinks stelde daarom op 24 november daarom 13 vragen aan het college over de  invallen. Hij schetste daarbij hoe de bewoners zich overrompeld voelden door de manier waarop de instanties de woningen binnenkwamen en te werk gingen. Het college heeft de 13 vragen inmiddels beantwoord, maar Zwart vindt dat de ‘antwoorden’ ontwijkend en vaag zijn, en nog steeds geen verheldering bieden, zo laat hij via het NHD weten. De gemeenteraad vergadert op 31 januari over de vragen. Hieronder volgen enkele vragen en de bijbehorende antwoorden van het college.

Vraag: Wat zijn de opgestelde richtlijnen en protocollen voor het uitvoeren van gebiedsgerichte controles door een interventieteam?
Antwoord: Er zijn geen specifieke richtlijnen en protocollen voor het uitvoeren van gebiedsgerichte controles door een interventieteam. Wel heeft iedere organisatie eigen richtlijnen en protocollen.

Vraag: Wat wordt verstaan onder de genoemde vermoedens?
Antwoord: Onder de genoemde vermoedens wordt een bewering verstaan waarvan men denkt dat deze waar is, zonder daarvan zeker te zijn.

Vraag: Op welke feiten zijn de ge-uite vermoedens gebaseerd?
Antwoord: De bedoelde feiten bestaan uit privacygevoelige gegevens waarover de organisaties beschikken.

Vraag: Door wie zijn het oorzakelijk verband tussen “gemiddeld vaker voorkomen van het aantal incidenten van geluidshinder, burenruzie, mishandeling en overlast” en vermoedens van woonfraude, belasting- en premiefraude vastgesteld?
Antwoord: Dat is ons niet bekend. In het persbericht van 18 oktober 2016 wordt niet gesproken over een oorzakelijk verband tussen “gemiddeld vaker voorkomen van het aantal incidenten van geluidshinder, burenruzie, mishandeling en overlast” en vermoedens van woonfraude, belasting- en premiefraude.

Vraag: In welke wettelijke bepalingen is vastgelegd dat het uitvoeren van een gebiedsgerichte controle door een interventieteam een legitieme grond is bij de in het persbericht genoemde aanleidingen?
Antwoord: De organisaties die samenwerken in een interventieteam hebben een wettelijk vastgestelde taak, waaronder handhaving.

Vraag: Heeft na de eerste controle en het gesprek met vertegenwoordigers van de bewoners, waarin zij hun zorgen over de uitvoering van de controles hebben uitgesproken, nadere instructie van de bij de controles betrokken functionarissen plaatsgevonden?
Antwoord: Nee, er heeft geen nadere instructie plaatsgevonden. Er hebben een debriefing en briefing plaats gevonden.

Vraag: Op welk tijdstip wordt de raad op de hoogte gesteld van aanleidingen, resultaten en bevindingen betreffende de uitgevoerde controles door het Interventieteam op 18 oktober en 11 november 2016 en eventueel nog uit te voeren controles?
Antwoord: Over de aanleidingen van de controles is de raad op 18 oktober 2016 geïnformeerd via een vertrouwelijke memo. Begin tweede kwartaal 2017 wordt duidelijkheid verwacht over de voor de raad beschikbare informatie.

(foto: Bing Maps)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl