Langedijk Centraal

Het vervolgonderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk is in volle gang. De gemeente had eind 2015 al een regiegroep in het leven geroepen om te onderzoeken wat de effecten zullen zijn van ambtelijk of bestuurlijk fuseren of zelfstandig blijven, en tot dusver zijn er twee bijeenkomsten geweest voor de gemeenteraad, het college en het managementteam.

Bij de eerste bijeenkomst is voornamelijk de toekomstvisie besproken. Hierbij werden onder andere vragen gesteld over hoe Langedijk er in 2020 uit gaat zien, wat de samenstelling van de bevolking dan is, en of er ontwikkelingen zijn op het gebied van economie en werkgelegenheid. Ook werd er gedebatteerd over de vraag of het goed zou zijn als Langedijk meer toeristen krijgt, en hoe bijvoorbeeld een 18-jarige en een 70-jarige tegen de toekomst van Langedijk zouden aankijken.

Na de eerste bijeenkomst kon worden geconstateerd dat er winst te behalen valt op het gebied van een gemeente zijn voor jong en oud, en dat er moet worden gewerkt aan kleinschaligheid en innovatie. Ook moet er aandacht zijn voor recreatie, toerisme, infrastructuur en werkgelegenheid. Verder werd benadrukt dat regionale samenwerking daarbij belangrijk is.

De tweede bijeenkomst was vooral gericht op de sterkten en zwakten binnen de organisatie en het bestuur van de gemeente en op kansen en bedreigingen van daarbuiten. De komende maanden wordt deze zogeheten SWOT-analyse verder verrijkt en kunnen ook burgerraadsleden input leveren.

De raad, het college en het managementteam gaan zich voor het zomerreces nog verdiepen in de verschillende samenwerkingsscenario’s. Hierbij moet worden bekeken of Langedijk een zelfstandige gemeente blijft, of een ambtelijke of bestuurlijke fusie aangaat met een van de omliggende gemeenten. Begin 2016 bleek al dat Heerhugowaard positief staat tegenover een bestuurlijke fusie, als het maar geleidelijk gaat en eventueel via een ambtelijke fusie. De gemeenteraad van Alkmaar vond dat ook, alleen het Alkmaarse college was wat terughoudender omdat de gemeente maar net de fusie met Schermer en Graft-De Rijp achter de rug heeft.

Begin februari gaf de gemeente Langedijk de begeleiding van het proces naar de bestuurlijke toekomst in handen van organisatie-adviesbureau Livingstone-advies. Die stelde vervolgens een plan van aanpak op om uiteindelijk een keuze te kunnen maken tussen bestuurlijk of ambtelijk fuseren of zelfstandig blijven. 

In het vervolgonderzoek zal ook burgerparticipatie een belangrijke rol krijgen. Er moet nog duidelijk worden welke doelgroepen daarvoor zullen worden benaderd en welke vragen er aan hen worden voorgelegd. Als alles volgens de planning verloopt zal de gemeenteraad van Langedijk tegen het einde van 2016 helder voor ogen hebben welke richting de bestuurlijke toekomst van Langedijk opgaat. (foto: Bing Maps)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl